Kära vänner och medlemmar i Bjurtjärns Byalag

Idag skriver styrelsen ett Tiggarbrev till Dig, i en tid
då Byalaget behöver hålla ihop mer än någonsin.
Bakgrunden är att vi sedan några år är i tvist med våra grannar om i
huvudsak vägen, trägumman och parkeringen nere vid båtbryggan.

Vi i styrelsen, med flera, har försökt att hitta lösningar för att kunna
komma överens med grannarna men vi har inte lyckats.
(Läs gärna hela skrivningen i byalagsbladet
”Rapport från Lantmäteriets förrättning om servitut”
författad av vår styrelseledamot och juridiskt sakkunniga Carolina Andersson).
Trots tvisten har vi lyckats erhålla servitut för vägen, innebärande rätten
att bruka och underhålla vägen. Tack vare tvisten har servitutet inneburit
betydande kostnader för byalaget. Bara lantmäteriet kostar 90 080 kr.
Vi är också skyldiga att ersätta våra grannar med 24 900 kr för rätten.
Totalt en summa på 114 980 kr.

Byalaget har inte de pengarna idag.
Lägg där till att vi dessutom är ålagda att bygga ny infiltrationsbädd för avloppet,
så förstår var och en att ekonomin är ansträngd. Infiltrationsbädden kostar c:a
kr 60 000. De pengarna har vi. Vi har sparat och planerat för den åtgärden i något år.

Vi behöver Din hjälp, det är viktigt och vi tänker så här;
Om varje medlemsfamilj betalar 300 kr extra vid inbetalningen av årets medlemsavgift,
då får byalaget in 90 000 kr extra. Om så skedde vore det fantastiskt och vår ekonomi ok igen.
Betalar varje familj in 200 kr extra, då får byalaget in 60 000 kr extra. Det vore också jättebra!
Självklart kan du betala in mer eller mindre i extra bidrag, alla bidrag är varmt välkomna!
Bidraget kan du betala redan idag och på flera sätt;
Antingen betalar Du via Plusgiro 473 78 56-7 eller via Swish 123 245 76 87
Märk betalningen Servitut 2019.
Snälla, hjälp Byalaget att klara denna ekonomiska ansträngning och som Du vet:

Ingen kan göra allt men alla kan göra något.
Hjärtligt Tack för ditt bidrag!
Styrelsen för Bjurtjärns Byalag

Rapport från Lantmäteriets förrättning om servitut

Bakgrund

Redan 1867 fanns byggnaden, som idag är Bygdegård, på Lövåsen 3:1. Ursprungligen var det en skolbyggnad och när undervisningen lades ned 1955 användes byggnaden som församlingshem. Fastigheten överläts av Bjurtjärns församling som gåva till Byalaget 1991 och byggnaden blev Bygdegård. Sedan slutet på 1800-talet har vägen över Lövåsen 1:1 upp till Bygdegården funnits i den sträckning som den har idag. Något servitut för Lövåsen 3:1 att använda vägen har aldrig funnits och detta har inte heller varit något problem. Byalaget har bekostat underhåll, plogning och sladdning av vägen. Byalaget har också av de tidigare ägarna under alla år fått använda parkeringen nere vid hamnen och vid behov använda den tidigare fotbollsplanen som parkering vid stora evenemang. Statyn av Majorskan placerades i samråd med de tidigare ägarna av Lövåsen 1:1 ute på ängen.

För omkring två år sedan började de nya ägarna av Lövåsen 1:1 kräva betalt från Byalaget för att använda parkering, fotbollsplan och hyra för platsen där Majorskan stod. De stängde även av parkeringen vid hamnen för allmänheten. Byalaget har hela tiden försökt nå en lösning i konflikten genom en frivillig överenskommelse. Grannarna har inte varit villiga att diskutera detta. För att få slut på konflikten och undgå att betala hyra tog Byalaget bort fotbollsmålen och flyttade Majorskan. Byalaget ansåg att parkeringen var viktig för hela bygden eftersom den behövdes för båtiläggning och vid evenemang. När möjligheterna för ett servitut för parkeringen undersöktes upptäckte vi att det även saknades servitut för vägen. Grannarna på Lövåsen 1:1 sa upp vår rätt att åka på vägen från och med sommaren 2019 och skulle därefter stänga av vägen. Eftersom någon frivillig överenskommelse inte var möjlig ansökte vi om servitut för vägen och parkeringen.

Förrättningen

Lantmäteriförrättningen är nu avslutad och Byalaget har fått servitut för in- och utfart på vägen. När det gällde servitut för parkeringen ställdes förrättningen, inte helt oväntat, in. Lantmäteriet ansåg att Byalaget kan klara parkeringsfrågan på den egna fastigheten och att det skulle innebära en oproportionerligt stor inskränkning av Lövåsen 1:1:s rätt att förfoga över sin fastighet i förhållande till Byalagets behov av parkering. Tyvärr kan inte Lantmäteriet väga in bygdens behov av parkeringen t.ex. för att lägga i båtar. Parkeringsplatsen är dock allemansrättsligt tillgänglig, varför det är tillåtet att t.ex. campa där en natt, vistas där och ha aktiviteter så länge som allemansrätten respekteras.

Det var helt nödvändigt att ansöka om servitut för vägen. Detta skulle ha klarats av för mycket länge sedan och senast i samband med gåvoöverlåtelsen av fastigheten från församlingen. Tyvärr har inte detta skett. Inte heller var det någon som tänkte på att göra ett avtalsservitut med den tidigare ägaren av Lövåsen 1:1. En inskrivning av ett avtalsservitut kostar omkring 700 kr jämfört med vad vi nu får betala.

Förrättningen blev onödigt dyr på grund av tvisten och vi måste även betala en engångsersättning till Lövåsen 1:1 för servitutet. Detta är pengar som Byalaget hade kunnat använda till betydligt trevligare aktiviteter för medlemmarna. Genom en frivillig överenskommelse hade grannarna kunnat få en högre ersättning istället för att ge pengarna till Lantmäteriet.

Vad skulle då ha hänt om vi inte ansökt om servitut och grannarna stängt av vägen?

Vi skulle inte själva få ta bort en sådan avspärrning. Byalaget skulle kunna gå till Kronofogden och åberopa någon sorts hävd, eftersom vägen funnits så länge. Eftersom servitut skulle saknas skulle handläggningen hos Kronofogden bli oviss, lång och sannolikt sluta med att tingsrätten till slut skulle få avgöra tvisten. Mot bakgrund av vägens ålder och behov av väg skulle antagligen inte grannarna ha framgång i en sådan tvist, men det skulle ta tid. Under den tiden skulle vägen förbli avstängd. Efter en sådan tvist skulle vi nödgas söka servitut för att inte samma sak skulle upprepa sig igen. Vi skulle då få ta den kostnad vi nu åkt på. Om servitutet nu inte respekteras har vi vår rättighet och Kronofogden kan direkt öppna vägen på grannarnas bekostnad.

Vad händer nu?

Byalaget kommer inte att överklaga de delarna (parkeringen) som ställdes in. Servitutet kommer därmed vinna laga kraft och skrivas in i fastighetsregistret. Byalaget dras med stora kostnader för förrättningen och ersättningen och detta kommer vi behöva betala omgående. Tyvärr löser servitutet inte hela konflikten, men Byalaget önskar att grannsämjan i och med detta kan bli bättre. Byalaget kommer att fortsätta att sköta driften av vägen såsom sladdning och plogning.